Aanvragen financiële bijdrage initiatief ViB

Aanvragen financiële bijdrage initiatief ViB

Voorschoten in Beweging (ViB) is een samenwerking tussen sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en wordt gesteund door de Gemeente Voorschoten als initiatief van het Nationaal Sportakkoord.

Het doel van Voorschoten in Beweging is om de gezondheid van inwoners van Voorschoten te bevorderen door initiatieven gericht op gezondheid, meer bewegen en actief sport te beoefenen. Met dit formulier kunnen concrete initiatieven worden beoordeeld door de kerngroep die voorschoten in beweging steunt en in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. 

Download hier het aanvraagformulier

Aanvraag voorwaarden

Voor de uitvoering van actiepunten uit het Voorschotens Sportakkoord ontvangt de gemeente Voorschoten in 2020, 2021 en 2022 van het Rijk een bedrag van €20.000 per jaar. Dit geld is beschikbaar voor ondersteuning van organisaties die zich hebben aangesloten of aansluiten bij het Voorschotens Sportakkoord én actief bijdragen aan de realisatie van de ambities uit dat akkoord.

Aanvraagtermijn en -procedure

1. Wie kan aanvragen?

Elke organisatie die het voortouw neemt bij een of meer acties passend in het Voorschotens Sportakkoord kan een bijdrage aanvragen. Hierbij gaat het om incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van de ambities te stimuleren. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden. De bijdragen zijn van incidentele aard, de activiteiten waarvoor de bijdragen gelden zijn bij voorkeur van structurele aard en hebben impact op de samenleving van Voorschoten.

2. Indieningstermijn

Aanvragen kunnen tot 1 juli 2021 continu worden ingediend door middel van een bijgaand aanvraagformulier door deze te versturen aan de projectleider van het sportakkoord voorschoten.Aanvragers ontvangen uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag uitsluitsel. De toegekende bedragen worden vervolgens z.s.m. uitgekeerd.Een redelijke en evenwichtige toekenning en verdeling van het geld wordt nagestreefd.

3. Verdelingswijze

Aanvragen worden behandeld op datum van binnenkomst.Aanvragen worden door de regiegroep beoordeeld aan de hand van criteria.Aanvragen die voldoen aan de criteria komen in aanmerking voor financiële  ondersteuning, zolang het  plafond  niet is bereikt. Voor de jaren 2020 t/m 2022 is jaarlijks een budget van € 20.000 beschikbaar.Als in enige periode er te weinig aanvragen binnen zijn, kan worden besloten de aanvraagprocedure aan te passen. Er kan ook worden besloten om het restant van het budget te reserveren voor een volgend jaar.

4. Beoordelingscommissie

De regiegroep van Voorschoten in Beweging toetst de aanvragen aan de criteria en geeft een advies over de toekenning. Zij  beoordeelt de aanvragen en verdeelt het budget, dat vervolgens wordt toegekend.

Voorwaarden

Aanvragen voor bijdragen uit het stimuleringsbudget dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De gevraagde bijdrage sluit aan bij een of meer ambities uit het Voorschotens Sportakkoord.
 • Als meer organisaties betrokken zijn bij de uitvoering van het initiatief draagt de aanvrager van het budget zorg voor de eventuele verdeling van het geld.
 • De aanvrager draagt door eigen inzet en/of middelen zelf ook actief bij aan de realisatie van het initiatief. Hetzelfde geldt voor andere organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering en via de aanvrager een deel van de stimuleringsbijdrage ontvangen.
 • De aanvrager accepteert de beslissing op de aanvraag. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen.
 • De aanvrager verantwoordt de ontvangen bijdrage door informatie (in woord en beeld) beschikbaar te stellen over de uitvoering van het initiatief. Deze informatie kan ook worden benut voor verslaglegging (via nieuwsbrief en website) en voor monitoring.
 • De aanvrager stort het geld terug wanneer blijkt dat het initiatief niet kan worden uitgevoerd.
 • Ter onderbouwing van een aanvraag is documentatie van het initiatief en een begroting bijgevoegd. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Beoordelingscriteria

De criteria die bij de beoordeling en toekenning van het stimuleringsbudget worden gehanteerd zijn:

 • In welke mate dragen de activiteiten bij aan de ambities uit het Voorschotens Sportakkoord?
 • In hoeverre kunnen structurele effecten worden verwacht?
 • In hoeverre wordt door organisaties samengewerkt?
 • Hoe groot is de eigen inzet of bijdrage van de aanvrager?
 • Hoeveel verschillende ambities en betrokken organisaties kunnen worden ondersteund?
 • Komt het initiatief ten goede van Voorschoten en/of zijn inwoners?
 • Valt het initiatief en de uitvoering ervan binnen de wet en de gemeentelijke regelgeving?
 • Doorkruist het initiatief geen gemeentelijk beleid?

Aanvragen worden voorafgaand (minimaal 8 weken) aan het initiatief ingediend, middels bijgevoegd aanvraagformulier. Aanvragen voor initiatieven waarbij verschillende organisaties samenwerken hebben een streepje voor. Zeker wanneer het gaat om gezamenlijke initiatieven of nieuwe vormen van samenwerking van sportaanbieders en maatschappelijke instellingen.

Let op: Aanvragen voor initiatieven die inspelen op de huidige noodsituatie worden met voorrang behandeld. Voor dergelijke aanvragen gelden overigens dezelfde voorwaarden en criteria voor toekenning.

Vragen?

Neem contact op met Sven Walleze, coördinator sportakkoord Voorschoten, via e-mail: sven@voorschotenvoorelkaar.nl

Download hier het aanvraagformulier