Tips voor mantelzorgers voor belastingaangifte 2022

Tips voor mantelzorgers voor belastingaangifte 2022

Soms komt de Belastingdienst jou als mantelzorger wat tegemoet.

Ben je mantelzorger en moet je je aangifte inkomstenbelasting nog doen? Voor velen niet de leukste klus, maar wel iets dat moet gebeuren. Er zijn geen speciale belastingregels voor mantelzorgers, maar soms komt de Belastingdienst jou als mantelzorger wel wat tegemoet. Dat is het geval wanneer je zorg verleent aan iemand die deel uitmaakt van je huishouding, zoals bijvoorbeeld je partner of zoon/dochter. Het gaat dan om personen die zonder jouw zorg zouden zijn aangewezen op professionele hulp of verzorging. Hieronder willen wij je graag attenderen op een aantal van die tegemoetkomingen, zodat je deze kunt gebruiken voor je aangifte.

Wie kunnen gebruik maken van aftrekpost zorgkosten?

Gemaakte zorgkosten voor jezelf, je fiscale partner of je kinderen die jonger zijn dan 27 jaar kun je in aftrek brengen van je inkomstenbelasting wanneer jullie niet in staat zijn om de kosten zelf te betalen.
Als je zorgkosten hebt betaald voor een ander omdat zij zelf niet in staat waren om de kosten te betalen dan kun je ze ook in aftrek brengen.

  • Ernstig gehandicapte personen (zoals kinderen, verwanten of vrienden) met wie je een gemeenschappelijke huishouding voert en die ook op jouw adres zijn ingeschrevenen in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP). Met ernstig gehandicapt wordt bedoeld dat zij een indicatie hebben van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor langdurige, intensieve zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Ouders, broers of zussen die bij je in huis wonen en die van jouw zorg afhankelijk zijn. Dat betekent dat ze zonder de mantelzorg die jij geeft, afhankelijk zouden zijn van professionele zorg (thuis of in een instelling).

Voorwaarden voor aftrek zorgkosten

Heb je zorgkosten gemaakt ten behoeve van personen zoals hierboven beschreven, dan kun je die gemaakte zorgkosten in aftrek brengen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De zorgkosten vallen niet onder het verplicht en/of vrijwillige eigen risico.
  • De kosten waarvoor je geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld een (aanvullende) zorgverzekering of waarvoor je bijzondere bijstand hebt ontvangen mag je in aftrek brengen.
  • Als je kosten eerst zelf hebt betaald en later een vergoeding krijgt dan mag je (dat deel van) de kosten niet aftrekken.
  • Kies je zelf voor een niet gecontracteerde zorgaanbieder indien je zorg nodig hebt die onder het basispakket valt, dan kun je deze kosten niet aftrekken.
  • Alleen noodzakelijke kosten die verband houden met ziekte of invaliditeit komen in aanmerking.
  • Je mag alleen zorgkosten aftrekken in het jaar waarin je de kosten hebt betaald.
  • Het is belangrijk dat je de bonnetjes en betaalbewijzen van betreffende kosten bewaart! Deze moet je op verzoek van de Belastingdienst kunnen laten zien. Heb je geen bonnetjes meer? Neem dan contact op met jouw zorgverzekering. Soms kunnen zij een uitdraai voor je maken waarop de kosten staan die je niet vergoed kreeg.
  • Doe je aangifte als fiscale partners, dan tel je eerst alle zorgkosten van jullie beiden bij elkaar op. Neem ook de kosten mee voor eventuele kinderen jonger dan 27 jaar of ernstig gehandicapte huisgenoten.

Drempelbedrag

Zorgkosten die boven het drempelbedrag uitkomen, mogen worden afgetrokken van de aangifte. De hoogte van dit drempelbedrag hangt af van het drempelinkomen.
Download hier een lijst met welke kosten aftrekbaar zijn bij de Belastingdienst (bijlage 1). Ook zie je daar de drempelbedragen voor alleenstaanden en fiscale partners (bijlage 2).

Reiskosten voor ziekenbezoek

Verblijft de persoon die bij je inwoont en aan wie je zorg verleent langer dan een maand (of meerdere periodes die samen optellen tot een maand) voor dezelfde ziekte in een ziekenhuis of verzorgingshuis? En moet je meer dan 10 kilometer reizen voor ziekenbezoek? Dan mag je de reiskosten voor het bezoek aftrekken in uw belastingaangifte. Je mag over 2022 € 0.19 cent per kilometer aftrekken als je met je eigen auto rijdt, of de werkelijke kosten van taxi of openbaar vervoer.

Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis

Draag je zorg voor een gehandicapt familielid van 21 jaar of ouder of van iemand waarvan je de mentor/curator bent? En woont deze persoon normaliter in een Wlz- instelling maar komt hij of zij regelmatig bij jou logeren? Dan mag je de kosten die je hiervoor maakt aftrekken bij de belastingaangifte. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld kosten voor het halen en brengen met de auto. Of extra kosten door het verblijf bij jou thuis. De termijn “verblijf thuis” is niet enkel gericht op je woonadres, het kan ook een vakantieadres zijn.
Klik op kosten tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapte personen - wat mag ik aftrekken? (belastingdienst.nl) voor meer informatie.

Jonggehandicaptenkorting

Je hebt recht op de jonggehandicaptenkorting (€ 771 voor 2022) als je in 2022 recht had op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong), ongeacht of die uitkering daadwerkelijk werd uitbetaald. In dat laatste geval is sprake van een zogenoemd ‘slapend’ Wajong recht. Ook dan heb je recht op de jonggehandicaptenaftrek.
Klik hier voor meer informatie.

Lijfrente voor gehandicapt (klein)kind

Via een lijfrentevoorziening kan je bijdragen aan een hoger inkomen voor jouw gehandicapte of chronisch zieke (klein)kind. Een lijfrente is een uitkering die (per maand of kwartaal) gegeven wordt aan je (klein)kind. De uitkering gaat pas in wanneer het kind meerderjarig is en loopt levenslang door. Voor de lijfrentevoorziening betaal je premie, hoe hoger het bedrag aan premie, hoe hoger de uitkering. De rente premie is aftrekbaar in box 1.
Klik hier voor meer informatie.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Ben jij een startende ondernemer met een arbeidshandicap? Dan kun je gebruik maken van een speciale regeling: de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid.
Klik hier voor meer informatie.

PGB / eenmalige vergoeding

Ontvang je een persoonsgebonden budget (PGB) voor de zorg die je verleent aan iemand? Dan moet je die inkomsten opgeven bij de belastingdienst in box 1. Afhankelijke van de arbeidsverhouding wordt de belasting op je inkomen ingehouden of moet je die inkomsten zelf opgeven bij de belastingdienst. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met sociale verzekeringsbank: https://www.svb.nl/nl/pgb/

Het kan ook zijn dat degene waar je voor zorgt je een eenmalige vergoeding wil geven voor jouw mantelzorg (of jaarlijks een bedrag schenken). Dat mag belastingvrij – zolang jullie binnen de norm van de belastingvrije schenking blijven. Zie meer info op de website van de Belastingdienst.

Kom je er niet uit?

Dan kun je terecht bij het belastingspreekuur in de bibliotheek van Voorschoten. Hier wordt wekelijks de mogelijkheid geboden om met hulp van vrijwilligers de Belastingaangifte 2021 (kosteloos) in orde te maken. Je dient hier wel van tevoren een afspraak voor te maken.

Vragen over het belastingspreekuur?

Bibliotheek Voorschoten

Bel 071-561 56 78 of mail naar: voorschoten@obvw.nl

Voorschoten Voor Elkaar

Bel 071 – 561 90 01 of mail naar: info@voorschotenvoorelkaar.nl

Foto: Freepik.com