Direct naar de inhoud van deze pagina

Brede Welzijnsorganisatie

group of people huddling

Vanaf 1 januari 2020 wordt Voorschoten Voor Elkaar de 'Brede Welzijnsorganisatie' in Voorschoten. Wat is nu eigenlijk de Brede Welzijnsorganisatie en wat gaat er veranderen? Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen!


Algemene vragen (Waarom?)

Waarom komt er in Voorschoten een Brede Welzijnsorganisatie?

Het aantal inwoners dat zorg en ondersteuning nodig heeft neemt toe. Dit heeft meerdere oorzaken. Nederland heeft ieder jaar meer inwoners en we worden ook steeds ouder. De kans op (chronische) aandoeningen neemt toe naarmate we ouder worden. Om de stijgende zorgvraag goed op te vangen én betaalbaar te houden, moeten gemeenten met slimme oplossingen komen. Voorschoten kiest ervoor om sterk in te zetten op het voorkomen van zware zorg. Goede hulpverlening en ondersteuning dichtbij huis om zoveel als mogelijk te voorkomen dat zware zorg nodig wordt. De brede welzijnsorganisatie speelt hierin een belangrijke rol.


Wat is een brede welzijnsorganisatie?

De brede welzijnsorganisatie in Voorschoten biedt hulpverlening en ondersteuning als een inwoner dat nodig heeft. Dit doet ze voor alle inwoners van 0-100 jaar. In deze welzijnsorganisatie wordt alle steun en hulpverlening geboden waar je geen verwijzing voor nodig hebt. Het kan gaan om een steuntje in de rug zoals het organiseren van een buurtactiviteit tot professionele hulpverlening van een sociaal werker. De organisatie verbindt bewoners met elkaar, aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, en aan eigen sociaal werkers of aan hulpverleners van andere organisaties.

Voor de diensten van de welzijnsorganisatie is geen verwijzing nodig. De ondersteuning wordt waar mogelijk dichtbij huis georganiseerd en is toegankelijk voor iedereen. Goede ondersteuning kan voorkomen dat een probleem zo groot wordt dat specialistische ondersteuning en duurdere zorg nodig is.

Ook voor complexere hulpverlening heeft de brede welzijnsorganisatie straks medewerkers in dienst die expertise hebben op bepaalde onderwerpen. De welzijnsorganisatie gaat ook de samenwerking aan met externe partijen. Bijvoorbeeld met huisartsen, de JGZ, de scholen, zorgorganisaties, plaatselijke gespecialiseerde aanbieders, GGZ en consulenten van de gemeente.


Wat zijn de belangrijkste voordelen van een brede welzijnsorganisatie?

× Eén ingang
Er komt één laagdrempelige, herkenbare, toegankelijke en bereikbare ingang (fysiek, digitaal, telefonisch) waar alle inwoners terecht kunnen met hun vragen over hulp en ondersteuning. Vanaf 1 juli 2019 is er al één telefoonnummer.

× Eén team van professionals
Op 1 januari 2020 staat er een sterk team van professionals. Bij hen kunt u terecht met veel van uw vragen. Denk aan vragen over opvoeden en opgroeien, financiële en juridische vragen, vragen over activiteiten en cursussen, vrijwilligerswerk, mantelzorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.

× Goede samenwerking met partnerorganisaties
De brede welzijnsorganisatie werkt nauw samen met de lokale partnerorganisaties in het sociaal domein. Samen bieden ze een samenhangend aanbod. De brede welzijnsorganisatie ziet wat er nodig is en zorgt voor coördinatie, goede afstemming en ontwikkelt nieuw aanbod waar nodig.

× In de gaten houden van de gevolgen

Er wordt goed in de gaten gehouden wat de gevolgen zijn van de (preventieve) ondersteuning en hulpverlening. Als de hulp niet het gewenste resultaat geeft kan de brede welzijnsorganisatie uitkijken naar andere oplossingen. Als de hulp juist een heel positief resultaat heeft, wordt gekeken naar mogelijkheden dit verder uit te breiden.

× Meer met minder

Als het mogelijk is, ontwikkelt de organisatie een aanbod voor een hele groep. Zo kunnen er meer mensen geholpen worden met dezelfde middelen. Bijvoorbeeld een ontmoetingsbijeenkomst op vrijdagmiddag.


Waarom heeft de gemeente gekozen voor Voorschoten Voor Elkaar?

De gemeente heeft Voorschoten Voor Elkaar gekozen omdat zij bekend is in Voorschoten. Voorschoten Voor Elkaar heeft kennis van de inwoners en de (informele) netwerken in het dorp. Dat is belangrijk omdat de organisatie dankzij deze kennis goed weet waar inwoners behoefte aan hebben. Om de extra taken uit te voeren die horen bij een brede welzijnsorganisatie, breidt Voorschoten Voor Elkaar zich dit jaar uit tot een nieuwe organisatie.


Wat betekent de brede welzijnsorganisatie voor mij als inwoner van Voorschoten?

× Ik maak gebruik van geïndiceerde ondersteuning vanuit de WMO en/of de Jeugdwet (ook wel niet vrij toegankelijke zorg genoemd)

  • U krijgt op dit moment hulp op basis van een indicatie, oftewel u maakt gebruik van een 2de-lijns voorziening. Er verandert dan niks voor u. De jeugd- en wmo-consulenten van de gemeenten blijven verantwoordelijk voor het afgeven van indicaties voor voorzieningen.
  • U volgt een traject bij Cardea, via het Centrum Voor Jeugd en Gezin. Er verandert dan niks voor u.
  • U krijgt hulp van Kwadraad of MEE. Dan verandert er wel iets voor u.
  • De werkzaamheden van MEE en Kwadraad worden vanaf 1 januari 2020 overgenomen door Voorschoten Voor Elkaar. Als uw traject niet kan worden afgesloten in 2019, dan krijt u straks de ondersteuning van Voorschoten Voor Elkaar. U wordt hier zorgvuldig en op tijd over geïnformeerd.

× Ik maak nu geen gebruik van zorg of ondersteuning

  • De brede welzijnsorganisatie helpt bij een gezond leven van de inwoners van Voorschoten. Dat geldt voor alle inwoners. De brede welzijnsorganisatie is er dus ook voor u.
  • Kunt u eigenlijk wel een steuntje in de rug gebruiken omdat u voor uw partner zorgt? Is uw zoon of dochter af en toe angstig of gestrest en wilt u weten wat u daaraan kunt doen? Zou u wel wat meer contact met andere mensen willen hebben? Of wilt u juist een bijdrage leveren als vrijwilliger? Neem voor deze en tal van andere vragen contact op met Voorschoten Voor Elkaar.
Kan ik ook nog ergens anders terecht met mijn vraag? Bijvoorbeeld voor mijn privacy?

Ja, dat kan. Voorschoten Voor Elkaar weet wat er wordt aangeboden in de regio. Zij kunnen u hier naar doorsturen.


Kan ik nog naar het gemeentekantoor komen met mijn vraag?

Ja, dat kan. Als u een gesprek wilt met een consulent van de gemeente, is het wel nodig om eerst een afspraak te maken. Dit kan via de website of door te bellen naar 14 071.

De brede welzijnsorganisatie wordt wel de belangrijkste ingang voor informatie en advies. Zo kunnen wij de inwoners vanuit één centrale plek zo goed mogelijk helpen.


Hoe blijf ik op de hoogte van de veranderingen? En waar kan ik vragen stellen?

De gemeente en Voorschoten Voor Elkaar laten u de veranderingen weten via berichten in Groot Voorschoten en de Voorschotense krant. Ook op de website van de gemeente leest u het laatste nieuws.

Heeft u vragen over de brede welzijnsorganisatie? Of heeft u vragen over het geven of krijgen van hulp? Of wilt u meer weten over het aanbod van activiteiten? Stel deze dan aan Voorschoten Voor Elkaar. Dit kan door een e-mail te sturen aan info@voorschotenvoorelkaar.nl. Of door te bellen naar 071-561 9001.


Vragen over personeel en locatie van Voorschoten Voor Elkaar (wie, waar)

Waar zit Voorschoten Voor Elkaar en hoe kan ik ze bereiken?

De contactgegevens van Voorschoten Voor Elkaar zijn:

Schoolstraat 174, 2252 CN Voorschoten

Telefoonnummer 071 - 561 9001

E-mail: info@voorschotenvoorelkaar.nl

Website: www.voorschotenvoorelkaar.nl

U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 15.00 uur binnen lopen bij Voorschoten Voor Elkaar. Telefonisch zijn ze bereikbaar van 9.00-17.00 uur.

Welke organisaties dragen hun taken straks over aan Voorschoten Voor Elkaar?

Deze organisaties dragen hun taken over aan Voorschoten Voor Elkaar:

  • Stichting MEE
  • Stichting Kwadraad
  • Jeugd- en Jongenwerk Midden Holland


Hoe ziet het team van de brede welzijnsorganisatie er op 1 januari 2020 uit?

Het team van Voorschoten Voor Elkaar bestaat straks uit ongeveer 12 sociaal werkers., Iedereen heeft een eigen specialisatie of aandachtsgebied. Er is een kleine stafafdeling. Ook komt er een manager Uitvoering en Innovatie die de medewerkers aanstuurt.

Voorschoten Voor Elkaar heeft inmiddels gesprekken gevoerd met een groot aantal mensen die nu voor de organisaties in Voorschoten werken. Een deel van hen stapt over naar Voorschoten Voor Elkaar, een ander deel heeft besloten in een andere gemeente te gaan werken.


Welke locatie gaat de brede welzijnsorganisatie krijgen?

Voorschoten Voor Elkaar zit in het gebouw aan de Schoolstraat 174. Eind 2019 zal duidelijk zijn of de organisatie zich vanaf half 2020 ergens anders naartoe gaat. Mogelijk is dit op meerdere locaties, waaronder bijvoorbeeld het huidige pand aan de Zwaluwweg en Vliethuis (Prof. Einsteinlaan 2f).


Vragen over de rol van de gemeente

Wanneer is de brede welzijnsorganisatie geslaagd?

De brede welzijnsorganisatie is geslaagd als inwoners de organisatie weten te vinden en te bereiken. De organisatie helpt mensen snel of verwijst door naar de juiste ondersteuning. Inwoners van 0-100 jaar weten dat ze bij Voorschoten Voor Elkaar terecht kunnen met allerlei vragen over ondersteuning.

Verder draagt de organisatie bij aan de samenwerking van verschillende organisaties. Ze vangt signalen op die bijdragen aan betere voorzieningen en (gemeentelijk) beleid. De organisatie zorgt er zo voor dat er minder vraag is naar maatwerkvoorzieningen en zwaardere zorg.

Inwoners hebben het gevoel dat ze goed ondersteund worden. De kosten blijven laag zodat iedereen die hulp nodig heeft, deze kan krijgen.

Op 1 januari 2020 staat de basis. De gemeente Voorschoten en Voorschoten Voor Elkaar houden in de gaten hoe het gaat. Dit doen zij door kwantitatief en kwalitatief te controleren.


Hoe controleert de gemeente of de brede welzijnsorganisatie het goed doet?

De brede welzijnsorganisatie levert een subsidieaanvraag in voor 1 september 2019. Deze aanvraag beschrijft de plannen die de brede welzijnsorganisatie heeft voor het komende jaar. Ook staat hierin hoe deze plannen meehelpen aan de gewenste maatschappelijke effecten.

De gemeente controleert deze aanvraag aan de voorwaarden zoals gesteld in het subsidiebeleid en de verordening. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt dan of de gevraagde middelen inderdaad ter beschikking worden gesteld en legt dit besluit vast in een beschikking. Dit gebeurt voor 31 december 2019. Deze beschikking stelt vast waar de middelen aan moeten worden besteed en aan welke voorwaarden moet worden voldaan.

De opdracht aan de brede welzijnsorganisatie brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom sluiten de gemeente Voorschoten en Voorschoten Voor Elkaar ook nog een overeenkomst met elkaar af. In deze overeenkomst worden gedetailleerdere afspraken gemaakt over de uitvoering van de werkzaamheden. Dit gebeurt voor 31 december 2019.

Zoals in alle gevallen bij het verstrekken van een subsidie wordt er in ieder geval jaarlijks verantwoording afgelegd over de verrichte werkzaamheden, de behaalde resultaten en de financiën die daar aan zijn besteed. Er wordt een jaarrekening opgesteld met financiële gegevens, maar ook wordt er kwalitatief verslag uitgebracht. Voor het financiële jaarverslag is een goedkeuring van een accountant nodig.