Voorschoten Voor Elkaar: stichting met ANBI-status

Voorschoten Voor Elkaar: stichting met ANBI-status

Voorschoten Voor Elkaar staat bij de belastingdienst geregistreerd als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dat betekent dat we geen winstoogmerk hebben en onbelast steun van fondsen en particulieren kunnen ontvangen.

Belastingvoordeel bij een gift

Een gift aan Voorschoten Voor Elkaar is een gift aan een ANBI instelling. Deze gift  mag je aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Je moet wel voldoen aan de voorwaarden. Wat die voorwaarden zijn en wat het verschil is tussen periodieke en gewone giften, lees je op de website van de belastingdienst.

Voorwaarden ANBI-status

Om de ANBI-status te behouden, moeten we aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo zijn wij onder andere verplicht om op onze website onderstaande gegevens te publiceren:

RSIN: 009543843

logo ANBI

Bestuurssamenstelling en functie

Directeur/bestuurder mevrouw Y.C.T van Balen.

Post- en Bezoekadres

Zwaluwweg 4, 2251 MV Voorschoten

Doelstellingen en Beleidsplan

Zie hiervoor ons meest recente jaarverslag.

Rechtsvorm

De rechtsvorm van Voorschoten voor Elkaar is een stichting. Voorschoten voor Elkaar werkt volgens het Raad van Toezicht model.

Beloningsbeleid RvT

De honorering van de leden van de Raad is niet gerelateerd aan de grootte of de prestaties van de organisatie, maar aan de bezoldiging van de directeur-bestuurder. De keuze van de hoogte van de bezoldiging van toezichthouders is gebaseerd op de Advieshonoreringsregeling van Sociaal Werk Nederland. Er is een verschil in honorering tussen de voorzitter en de overige leden van de rvt. Bedragen staan ieder jaar in het jaarverslag.

Beloningsbeleid Directeur-bestuurder

Beloning topfunctionaris publieke en semipublieke sector: de organisatie past de CAO toe van Sociaal werk Nederland, inschaling is schaal 13. Directeur-bestuurder verricht geen nevenfuncties.

Beloningsbeleid

De organisatie past de CAO toe van Sociaal Werk Nederland. Medewerkers zijn ingeschaald conform het functieboek in deze CAO. Dit functieboek is in 2023 geactualiseerd.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Deze zijn te vinden in de jaarverslagen.

Financiële verantwoording

Deze is te vinden in dit jaarverslag.

Beleggingsbeleid

Alle baten die bij Voorschoten Voor Elkaar binnen komen worden gebruikt om de missie van de stichting te kunnen bewerkstelligen. Er worden geen middelen belegd en de stichting heeft geen obligaties.

Statuten

De statuten van Voorschoten Voor Elkaar zijn te lezen via deze link.