Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht, vier kerntaken

De Raad van Toezicht  (RvT) houdt toezicht op de algemene gang van zaken in Voorschoten Voor Elkaar en op haar directeur-bestuurder. Zij fungeert eveneens als klankbord voor de directeur-bestuurder en dient deze van advies. De raad is werkgever van de directie en benoemt en beoordeelt deze. Tenslotte kan de RvT een netwerkrol vervullen ten behoeve van de organisatie. De RvT van Voorschoten voor Elkaar volgt de Governancecode Sociaal Werk. 

Samenstelling

De leden van de Raad per 31 december 2021 zijn, op volgorde datum eerste benoeming:

  • Els Wardenaar (v)
  • Wim L. Carabain (m)
  • Marieke Somsen (v)
  • Cecile M.M. Versteegh (v)
  • Peter van den Berg (m)

Verslaglegging

In het jaarverslag van Voorschoten Voor Elkaar geeft de RvT in een apart hoofdstuk inzicht in het gevoerde toezicht en de uitvoering van de taken van de raad.

V.l.n.r.: Marieke Somsen, Wim Carabain, Cecile Versteegh, Els Wardenaar en Dirk Jan van der Zeep.